គម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច (AIMS) រៀបចំវេទិកាពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងក្រុមកសិករផលិតក្រោមប្រធានបទ “ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារខ្សែច្រវាក់តម្លៃបន្លែ”