លោក លឹម ច័ន្ទសុភ័ក្រ្ត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២