វេទិកាសន្ទនា និងការភ្ជាប់បណ្តាញតួអង្គទីផ្សារខ្សែច្រវាក់តម្លៃបន្លែសុវត្ថិភាព ដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សាររបស់កសិករ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ