ឯកឧត្តម សំរិទ្ធ សាកុរា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់គម្រោងអេមស៍