កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ជាមួយអង្គការ SM និងដៃគូផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស នៃគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច