០៧/ អ្នកប្រមូលទិញបន្លែមូលដ្ឋានឈានមុខអាជីវកម្ម ឃុំកាហែង ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ