០៩/​ ឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ