១០/ កសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាដំឡូងមីផ្តល់ប្រាក់ចំណូលថេរដល់កសិករខ្នាតតូចនៅភូមិដូនប៉ា ខេត្តស្ទឹងត្រែង