២២/​​ ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ជួយឱ្យកសិករដាំបន្លែមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើង