គម្រោងដោយសង្ខេប

គម្រោង​ជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច (AIMS) គឺជា​គម្រោង​រួមគ្នា​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC) និងមូលនិធិ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម (IFAD)។

គម្រោងនេះមានបំណងជំរុញកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្នលើទីផ្សារ និងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍ​ចង្កោម​ផលិត​ផល​​តាមមូលដ្ឋាន ដែលអ្នក​ផលិត​ជាក្រុម​កសិករ​ខ្នាត​តូច​ក្រីក្រអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមគ្នា។

គម្រោងមានរយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំ និងមានប្រសិទ្ធ​ភាព​អនុវត្តចាប់​ពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ហើយ​រំពឹងថានឹង​បញ្ចប់​គម្រោង​នៅ​ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

គម្រោងត្រូវបានអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មនិងសហការ អនុវត្តពីដៃគូផ្សេងទៀត ហើយ​រំពឹង​ថានឹង​មានមូលនិធិបញ្ចូលគ្នាសរុបពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង​មូលនិធិ​អន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មប្រមាណ ៤៥ លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក (កម្ចីពីមូលនិធិ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​ចំនួន ៣៦,៣ លានដុល្លារអាមេរិក)។

គម្រោងអាចប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃ​ប្រទេសដែល​ទី​តាំង​ពិត​ប្រាកដ​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ​ដោយ​ការ​ជ្រើស​រើស​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​អាទិភាព និង​តំបន់​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ជា​មួយ​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​ដែល​ចេញ​ពី​ផលិតកម្ម​រហូត​ទៅទីផ្សារ។

អ្នកទទួលផលផ្ទាល់ដែល​ជា​គោល​ដៅ​របស់​គម្រោង រួម​មាន​គ្រួសារ​កសិករ​ប្រកប​កសិកម្ម​ខ្នាត​តូច រួម​ទាំង​កសិករ​ក្រីក្រ និងធ្លាក់​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ជិតក្រី​ក្រ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុម​គោល​ដៅ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​រួមមាន​៖ សហគមន៍​កសិកម្មដែល​ជា​សមាគម​កសិករ​ សហគ្រាស​ធុន​មីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) សហគ្រាស​កសិពាណិជ្ជកម្ម សហគ្រាស​សេវាកម្ម និង សមាគមឧស្សាហកម្ម។

គម្រោង​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ដំបូង​នៃ​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​ដូច​ជា៖ ១) បន្លែ ២) មាន់ស្រែ ៣) ស្រូវដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ ៤) ដំឡូង​មី និង ៥) សូត្រឆៅ។ ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃ​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​ពិចារណា​នៅឆ្នាំទី២ ប្រសិន​បើ​រក​ឃើញ​ថា​មាន​ផលិតកម្ម និងតម្រូវការទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់។

ទាញយកឯកសារគម្រោង: