ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង

  • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
    អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង

  • អាសយដ្ឋាន៖ ឡូត៍លេខ ១៩-៦១ (ផ្លូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)​ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • អ៊ីម៉ែល: cambodia.aims@gmail.com

ផែនទីGoogle