យេនឌ័ររបស់គម្រោងអេមស៍

  1. របាយការណ៍យេនឌ័រត្រីមាសទី១ [ទាញយក]
  2. របាយការណ៍យេនឌ័រត្រីមាសទី២ [ទាញយក]
  3. ការអនុវត្តយេនឌ័ររបស់គម្រោងអេមស៍ [ទាញយក]
  4. សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសយេនឌ័រ [ទាញយក]

ឯកសារយេនឌ័រ