ឯកសារគម្រោង

 • សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ស្ដីពី គម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច (ទាញយក : ខ្មែរ | English)
 • របាយការណ៍រៀបចំគម្រោង (ទាញយក)
 • គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមវិស័យ (ទាញយក : ខ្មែរ | English)
 • ឯកសារប្រជុំប្រខែកុម្ភៈ (ទាញយក)
 • ឯកសារប្រជុំប្រខែមីនា (ទាញយក)
 • ឯកសារប្រជុំប្រខែមេសា (ទាញយក)
 • ឯកសារប្រជុំប្រខែឧសភា(ទាញយក)
 • ឯកសារណែនាំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (MIS) (ទាញយក)
 • គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការប្រមូលទិន្នន័យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (ទាញយក)
 • សៀវភៅកំណត់ត្រាក្រុមកសិករផលិត (ទាញយក)
 • Result Based Monitoring and Evaluation System Manual (ទាញយក)